Σε λίγους μήνες θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμαέκδοσης κοινού πιστοποιητικού για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Eιδικότερα, με λίγα κλικ μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας θα εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα αντικαταστήσει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν δηλαδή με μία κίνηση να παίρνουν δύο βεβαιώσεις σε ένα έγγραφο και να προχωρούν σε μεταβιβάσεις ακίνητων, να εισπράττουν χρήματα από το δημόσιο κ.ά.
Η πλατφόρμα για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής, όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση, ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.
Οι πολίτες θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατόπιν -εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις- θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αρρύθμιστων οφειλών θα ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες με την προϋπόθεση παρακράτησης οφειλών.
Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?