Αποστολή της ομοσπονδίας µας είναι  η προστασία, η προαγωγή και κατοχύρωση των οικονοµικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών μας, µε την από κοινού µελέτη και αντιµετώπιση γενικών και τοπικών προβληµάτων του κλάδου.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η ομοσπονδία μας συντονίζει και μελετά τον τρόπο δράσης των μελών της για την αντιμετώπιση των κάθε φορά κοινών προβλημάτων. Παρακολουθεί στενά τη

χάραξη και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την παραγωγή και εµπορία κοσµηµάτων και ωρολογίων, εισηγείται δε και υποδεικνύει στις αρμόδιες υπηρεσίες, τις προσφορότερες

νομοθετικές και διοικητικές λύσεις, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου που προάγει τους σκοπούς της ομοσπονδίας.

Οι γενικές επιδιώξεις της ΠΟΒΑΚΩ είναι:

  Να δηµιουργήσουµε τη νέα στρατηγική εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων του κλάδου.

Να συμβάλουμε στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς – ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Δημιουργία προϋποθέσεων για χρηµατοδότηση Παραγωγικών Δράσεων ΜΜΕ.

Στήριξη οριζοντίων δράσεων (networks & clusters).

Εκσυγχρονισμός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτησης.

Ανάπτυξη Τεχνολογικών και μη Τεχνολογικών καινοτομιών στην παραγωγή, την οργάνωση και το σχεδιασμό.

Συμβολή στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των εξαγωγών του κλάδου.

Οι κυριότερες δράσεις & προτεραιότητές της ΠΟΒΑΚΩ

Τα κυριότερα πεδία παρέμβασης και προτεραιότητες της ομοσπονδίας μας προκειμένου να προασπιστεί ο κλάδος μας είναι:

  Προώθηση και προβολή όλων των επιχειρήσεων του κλάδου ακολουθώντας αναπτυξιακές στρατηγικές µε την καθοδήγηση και συμβολή τεχνοκρατικών συμβουλών, καθώς και την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εκπόνηση των δικών τους Επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.

  Συνεργασία µε κλαδικούς συνδέσμους και φορείς για την χάραξη, εκπόνηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων δράσης.

  Τεχνολογική αναβάθµιση, δικτύωση, και καινοτομία για την διασφάλιση της ποιοτική υπεροχής των προϊόντων για την επίτευξη της αναγκαίας ανταγωνιστικότητας.

  Οργάνωση επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται µε στόχο την προώθηση παραδοσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου µας (σχεδιασμός κοσµήµατος και όχι αντιγραφή).

  Εξωστρέφεια της εκθεσιακής πολιτικής προκειµένου να προωθηθεί το ελληνικό κόσμημα στις αγορές του εξωτερικού.

  Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι οι επιχειρήσεις µας να μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστική θέση στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Αποτύπωση του διακριτικού τίτλου GR πριν από την αποτύπωση οποιουδήποτε κωδικού σε κάθε παραγόμενο στην Ελλάδα κόσµηµα το οποίο πρόκειται να ωφελήσει σηµαντικά την αναγνωσιμότητα και εµπορικότητα των κοσμημάτων που παράγονται στην Ελλάδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Δημιουργία κινήτρων για την εκδήλωση επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων.

  Δημιουργία πολύπλευρης δικτύωσης επιχειρήσεων και υλοποίηση εξειδικευμένων επιχειρησιακών σχεδίων σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

  Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων εξαγωγικών εγχειρηµάτων για την διεθνή αναγνώριση του ελληνικού κοσµήµατος και την ενδυνάμωση της οικονοµικής κατάστασης του πρωτογενούς τοµέα της Αργυροχρυσοχοΐας.

  Διοργάνωση και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συµµετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα για την συνεχή επιμόρφωση των ανθρώπων του κλάδου πάνω σε νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένες τεχνικές.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?