«Οργανισμός Λειτουργίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών»

Άρθρο 1

Διάρθρωση Διοίκησης

Η Ομοσπονδία διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

 1. Γραφείο Προεδρείου
 2. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Γραφείο Τύπου και Εθιμοτυπίας
 4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
 5. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
 6. Τομέας Ανάπτυξης και Οικονομίας
 7. Τομέας Δημοσίων Σχέσεων
 8. Τομέας Οικονομικών
 9. Τομέας Εκπαίδευσης
 10. Τομέας Ασφάλειας
 11. Τομέας Εργασιακών Θεμάτων
 12. Τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων
 13. Τομέας Πολιτισμού

 

Άρθρο 2

Γραφείο Προεδρείου

Στην διοίκηση της Ομοσπονδίας συνιστάται γραφείο Προεδρείου. Το γραφείο του Προεδρείου συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των μελών αυτού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών,  επιμελείται για την αλληλoγραφία τους και οργανώνει την επικοινωνία αυτών με τους τομείς, τις υπηρεσίες και τα μέλη της Ομοσπονδίας, τους Αντιπροσώπους και το κοινό.

Άρθρο 3

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Η γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο , στα λοιπά συλλογικά όργανα και στις επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα. Συντονίζει και παρακολουθεί την κατάρτιση των αποφάσεων των οργάνων αυτών.

 

Άρθρο 4

Γραφείο Τύπου και Εθιμοτυπίας

Στην διοίκηση της Ομοσπονδίας συνιστάται Γραφείο Τύπου και εθιμοτυπίας. Στις αρμοδιότητες του γραφείου αυτού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

 1. Πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
 2. Κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος της Ομοσπονδίας.
 3. Παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και η ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους οργανισμών σχετικά με το έργο της Ομοσπονδίας.
 5. Επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων.
 6. Οργάνωση της συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις. 7. Οργάνωση και ο συντονισμός του προγράμματος και των επαφών κατά τη διάρκεια επισκέψεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Η επιμέλεια της εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας σε δημόσιες εκδηλώσεις στη χώρα. 9. Οργάνωση αρχείου και η φύλαξη των δώρων προς τη Ομοσπονδία και τους εκπροσώπους της.
 8. Για τη στελέχωση του γραφείου τύπου και εθιμοτυπίας συνιστάται μια θέση δημοσιογράφου, με σχέση εξωτερικού συνεργάτη.

 

Άρθρο 5

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

Το γραφείο είναι αρμόδιο για τη νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας σε κάθε μορφής υποθέσεις της και για την νομική καθοδήγηση των οργάνων αυτής, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Στις αρμοδιότητες του γραφείου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Διατύπωση προτάσεων επι νομικών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 2. Γγνωμοδότηση επι θεμάτων, που παραπέμπονται σε αυτήν, από τα όργανα της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

Διάρθρωση Τομέων – Αρμοδιότητες

Άρθρο 6

Άσκηση Αρμοδιοτήτων Τομέων

Γενικές διατάξεις

 1. Οι τομείς ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και των κανονιστικών διατάξεων των οργάνων της διοίκησης.
 2. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

α. Οι εθνικές και κλαδικές πολιτικές, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

β. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

γ. Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων τους και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανομή τους.

δ. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών.

ε. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Άρθρο 7

Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης

Αποστολή του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης είναι ο σχεδιασμός κλαδικής πολιτικής, ο προγραμματισμός και σχεδιασμός δράσης των τομέων της Ομοσπονδίας, η εξειδίκευση των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πορείας, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ενεργειών της Ομοσπονδίας, η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προσπαθειών και στην επίτευξη των σχετικών στόχων. Συμβάλλει στον ορισμό πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της Ομοσπονδίας και στην υλοποίηση αυτών και αποτελεί το επιτελικό κομμάτι της Ομοσπονδίας.

Στις αρμοδιότητες του Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης ανάγονται τα θέματα:

 1. Συντονισμός η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων και τομέων της Ομοσπονδίας.
 2. Εσωτερική Λειτουργία Προεδρείου και Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
 3. Διαδικασίες αναδιοργάνωσης.
 4. Κανονισμοί οργάνωσης.
 5. Οργανισμοί λειτουργίας.
 6. Λειτουργία Συλλόγων-μελών.
 7. Τεχνική κατάρτιση οδηγιών.
 8. Οργάνωση της δομής της γραμματειακής υποστήριξης σε όλο το εύρος της διοίκησης.
 9. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

 

Άρθρο 8

Τομέας Ανάπτυξης και Οικονομίας

 1. Αποστολή του Τομέα Ανάπτυξης και Οικονομίας είναι η μελέτη, καταγραφή της πορείας της εθνικής οικονομίας. Η συστηματική μελέτη, καταγραφή και κωδικοποίηση θεμάτων, που αφορούν την ανάπτυξη της αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογοποιίας. Η χάραξη και εφαρμογή εκθεσιακής πολιτικής του κλάδου. Επεξεργάζεται και εισηγείται στοιχεία και δεδομένα της αγοράς.

Συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των υποτομέων, που υπάγονται σε αυτή για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των θεμάτων αρμοδιότητας τους.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Ανάπτυξης και Οικονομίας ανάγονται τα θέματα:

α. Γενικά θέματα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

β. Ωραρίου λειτουργίας τριτογενούς τομέα.

γ. Αδειοδότηση  επιχειρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα του κλάδου.

δ. Δανειοδότησης  επιχειρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα του κλάδου.

ε. Φορολογίας.

στ. Αγορανομίας.

ζ. Ανταγωνισμού.

η. Πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Στον Τομέα Ανάπτυξης και Οικονομίας υπάγονται οι υποτομείς:

α. Υποτομέας Βιοτεχνίας – Εργαστηρίων

β. Υποτομέας Εμπορίου

γ. Υποτομέας Ωρολογίου

δ. Υποτομέας Εκθεσιακής Πολιτικής

ε. Υποτομέας Τεχνολογίας

στ. Υποτομέας Τουρισμού

 

Άρθρο 9

Υποτομέας Βιοτεχνίας-Εργαστηρίων

Αποστολή του είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνική και στην τεχνολογία στο χώρο της αργυροχρυσοχοΐας και η αξιολόγηση τους. Ασχολείται ειδικά με τα εργαστήρια και τις βιοτεχνικές εγκαταστάσεις του κλάδου.

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Βιοτεχνίας-Εργαστηρίων ανάγονται τα θέματα:

 1. Παρακολούθηση των μεγεθών παραγωγής.
 2. Προστασία των εγχώριων βιοτεχνικών προϊόντων κοσμήματος.
 3. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας.

 

Άρθρο 10

Υποτομέας Εμπορίου

Αποστολή του είναι η παρακολούθηση των θεμάτων του χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και θεμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Εμπορίου ανάγονται τα θέματα:

 1. Λειτουργίας αγοράς.
 2. Συμπεριφοράς αγοράς.
 3. Διάρθρωσης αγοράς.
 4. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την ανάπτυξη του εμπορίου.

 

Άρθρο 11

Υποτομέας Ωρολογίου

Αποστολή του Υποτομέα Ωρολογίου είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου.

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Ωρολογίου ανάγονται τα θέματα:

 1. Τεχνολογική πορεία του ωρολογίου.
 2. Ζητήματα εισαγόμενου εμπορίου του ωρολογίου.
 3. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για θέματα ωρολογίου.

 

 

Άρθρο 12

Υποτομέας Εκθεσιακής Πολιτικής

Αποστολή του Υποτομέα Εκθεσιακής Πολιτικής είναι τα ζητήματα εκθεσιακής πολιτικής της Ομοσπονδίας στην αρμοδιότητα είναι:

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Εκθεσιακής Πολιτικής ανάγονται τα θέματα:

 1. Χαρτογράφηση και παρακολούθηση κλαδικών εκθέσεων, που διοργανώνονται στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά
 2. Αναζήτηση επισκεπτών εκθέσεων.
 3. Κατάρτιση προϋπολογισμών των κλαδικών εκθέσεων.
 4. Εκπόνηση και σύνταξη πλάνων εκθεσιακών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.
 5. Κατάρτιση προϋπολογισμών για εκθεσιακές δράσεις της Ομοσπονδίας.
 6. Οργάνωση συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε εκθέσεις.
 7. Μεριμνά σε συνεργασία με τους οργανωτές για την προβολή των κλαδικών εκθέσεων στις οποίες η Ομοσπονδία συμμετέχει ως διοργανωτής.
 8. Σύνταξη εκθέσεων απολογισμού των εκθεσιακών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η Ομοσπονδία.
 9. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για θέματα εκθέσεων.

 

Άρθρο 13

Υποτομέας Τεχνολογίας

Αποστολή του Υποτομέα Τεχνολογίας  είναι η παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης για την υποστήριξη του κλάδου.

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Τεχνολογίας ανάγονται τα θέματα:

 1. Εντοπισμός και παρακολούθηση νέων μηχανημάτων αυτοματισμών ηλεκτρονικών συστημάτων.
 2. Μηχανοργανώσεις για την υποστήριξη του εμπορικού τομέα και προώθησης προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα.
 3. Υποστήριξη μηχανοργάνωσης με ηλεκτρονικά μέσα της Ομοσπονδίας.
 4. Αναζήτηση και συμμετοχή σε τεχνολογικά forum.
 5. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για εξειδικευμένα τεχνολογικά συστήματα.

 

Άρθρο 14

Υποτομέας Τουρισμού

Αποστολή του Υποτομέα Τουρισμού είναι η διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη του κοσμήματος ως τουριστικού προϊόντος, τη συντονισμένη προβολή και προώθηση του καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων, που θα έχουν ως στόχο τον εμπλουτισμού του, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος για τον κλάδο, το συντονισμό με άλλους φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους, που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τον τουρισμό εν γένη καθώς και την ενίσχυση της τουριστικής κουλτούρας στα στελέχη της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας.

Στις αρμοδιότητες του Υποτομέα Τουρισμού ανάγονται τα θέματα:

 1. Ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος ως σημαντικού τουριστικού προϊόντος.
 2. Αναζήτηση προβλημάτων που άπτονται του τουριστικού ενδιαφέροντος του κλάδου.
 3. Μελέτη και εισήγηση επί τουριστικών θεμάτων αρμοδίως.
 4. Συνεργασία με οργανισμούς για την προώθηση του τουρισμού.
 5. Συμμετοχή σε συνέδρια τουριστικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου στην Ελλάδα σε συνεργασία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο με άλλους εμπλεκόμενους τομείς της Ομοσπονδίας.
 6. Συνεργασία με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελλάδος με γνώμονα την τουριστική προβολή του προϊόντος βάση εθνικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, καθώς και μελετών της τάσεως της τουριστικής αγοράς.
 7. Διεκπεραίωση και προετοιμασία πάσης φύσεως απαιτούμενων διοικητικών εγγράφων που αφορούν στην γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα του τουριστικού τομέα.
 8. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για θέματα τουρισμού.

 

Άρθρο 15

Τομέας Δημόσιων Σχέσεων

Αποστολή του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και την η προώθηση των δημόσιων σχέσεων και η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η επικοινωνία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη δημόσια Διοίκηση και το κοινό, καθώς και η πληροφόρηση των στελεχών του κλάδου για το έργο, τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, τις πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Δημόσιων Σχέσεων ανάγονται τα θέματα:

 1. Ενημέρωση του κοινού και του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και το γενικότερο έργο της.
 2. Ανάπτυξη σχέσεων πραγματοποιώντας συνεργασίες με οργανισμούς, ιδρύματα, συλλόγους μη κλαδικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 3. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων – τελετών με την συμμετοχή του κλάδου.
 4. Συντονισμού του έργου των μέσων ενημέρωσης της Ομοσπονδίας.
 5. Εκδόσεων Ενημερωτικών εντύπων.
 6. Ενημέρωση κλαδικού κοινού για τις δραστηριότητες, που αφορούν βιβλία, συγγράμματα, κλαδικά μουσεία και επιχειρηματικές αποστολές κλαδικού ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 16

Τομέας Οικονομικών

Αποστολή του Τομέα Οικονομικών είναι συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και διασφάλιση  της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Οικονομικών ανάγονται τα θέματα:

 1. Ανάπτυξη και δημιουργία λογαριασμών για την πληρέστερη απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων της Ομοσπονδίας.
 2. Απεικόνιση οικονομικών καταστάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 3. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την ενέργεια ή την περιστολή συγκεκριμένων δαπανών.

Άρθρο 17

Τομέας Εκπαίδευσης

Αποστολή του Τομέα Εκπαίδευσης είναι η μελέτη εκπαιδευτικών θεμάτων, που αφορούν την σχεδίαση, προγραμματισμό και λειτουργία σχολών αργυροχρυσοχοΐας και θέματα, που αφορούν την εκπαίδευση των στελεχών της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογίου.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Εκπαίδευσης ανάγονται τα θέματα:

 1. Διασύνδεση Σχολών με την αγορά της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογίου.
 2. Παρακολούθηση προκηρύξεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που άπτονται τον κλάδο.
 3. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την ενίσχυση σχολών αργυροχρυσοχοΐας.
 4. Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για στελέχη ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογοποιίας.
 5. Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για εργαζομένους στις επιχειρήσεις,
 6. Χαρτογράφηση και συνεχής επικαιροποίηση των σχολών αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογίου εντός της ελληνικής επικράτειας.

7.Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση επί εκπαιδευτικών θεμάτων.

Άρθρο 18

Τομέας Ασφάλειας

Αποστολή του Τομέα Ασφάλειας είναι η καταγραφή μελέτη και ανάλυση  προβλημάτων σε θέματα ασφάλειας περιουσιών των επιχειρήσεων του κλάδου.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Ασφάλειας ανάγονται τα θέματα:

 1. Ενημέρωση αρμοδίων αρχών για θέματα ασφάλειας.
 2. Ανάπτυξη συνεργασίας με αρμόδιες αρχές.
 3. Παρακολούθηση τεχνολογικής εξέλιξης συστημάτων προστασίας.
 4. Ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της των μελών της ομοσπονδίας και των στελεχών του κλάδου.
 5. Εισήγηση προτάσεων προς την διοίκηση επί θεμάτων αρμοδιότητος του.

 

Άρθρο 19

Τομέας Εργασιακών Θεμάτων

Αποστολή του Τομέα Εργασιακών Θεμάτων είναι η παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, εργασιακών θεμάτων των στελεχών του κλάδου και εργασιακών θεμάτων σε σχέση με εργασιακές συμβάσεις.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Εργασιακών Θεμάτων ανάγονται τα θέματα:

 1. Παρακολούθηση των εργασιακών θεμάτων και εξέλιξης τους σε ζητήματα εργοδοσίας.
 2. Παρακολούθηση εργασιακών θεμάτων σε ζητήματα εργαζόμενων με εξαρτώμενη σχέση εργασίας.
 3. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την διαμόρφωση των θέσεων του κλάδου απέναντι σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 4. Συμμετοχή στην διαπραγμάτευση του ορίου μισθών και εργασιακών όρων με εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων.
 5. Εισήγηση προτάσεων προς την διοίκηση επί θεμάτων αρμοδιότητος του.

 

Άρθρο 20

Τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων

Αποστολή του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής παρουσίας της Ομοσπονδίας σε όλο το κοινωνικό εύρος.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων ανάγονται τα θέματα:

 1. Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς για την σύμπραξη φιλανθρωπικών ενεργειών.
 2. Εισήγηση προτάσεων προς τη διοίκηση για την εκδήλωση ενεργειών συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε πρόσωπα και φιλανθρωπικούς οργανισμούς κατόπιν σχετικών ερευνών.

 

Άρθρο 21

Τομέας Πολιτισμού

Αποστολή του Τομέα Πολιτισμού είναι η ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος ως παραδοσιακής και σύγχρονης τέχνης.

Στις αρμοδιότητες του Τομέα Πολιτισμού ανάγονται τα θέματα:

 1. Καταγραφή μελέτη και προβολή των παραδοσιακών τεχνουργημάτων της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας.
 2. Ανάπτυξη συνεργασίας με μουσεία γενικού ενδιαφέροντος και με μουσεία κλαδικού ενδιαφέροντος για την προβολή και προώθηση της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας.
 3. Υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση και προβολή του ελληνικού κοσμήματος.
 4. Παρουσίαση παραδοσιακών και σύγχρονων εκθεμάτων αντικειμένων της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας σε εκθεσιακούς χώρους.
 5. Εισήγηση προτάσεων προς την διοίκηση για την διατήρηση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης που αναφέρεται στα κοσμήματα και γενικότερα στα αντικείμενα τέχνης.

 

Άρθρο  22

Θέσεις Προσωπικού

 1. Για τις ανάγκες του Γραφείου του Προεδρείου η εσωτερική διάρθρωση και η σύνθεση σε προσωπικό καθορίζεται ως εξής: α) Μια θέση συνεργάτη ή υπαλλήλου
 2. Για τις ανάγκες του γραφείου τύπου συνιστάται μια θέση δημοσιογράφου, με σχέση εξωτερικού συνεργάτη. στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται και παύει η συνεργασία όποτε το απαιτήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Άρθρο 23

Ορισμός Τομεαρχών και Υποτομεαρχών

 1. Οι τομείς και υποτομείς ανατίθενται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Τον ορισμό των τομεαρχών και υποτομεαρχών, ενεργεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?