ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση ( ομοσπονδία) με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοποιών» (ΠΟΒΑΚΩ), και έδρα στην Αθήνα, που ιδρύθηκε το έτος 1979 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ᾽ αρ. 2421/79 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι καταχωρημένη στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 272 θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό του Ν. 1712/87 και τις τροποποιήσεις του και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, η προαγωγή και κατοχύρωση των οικονομικών , επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, γενικών και τοπικών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η ομοσπονδία συντονίζει και μελετά τον τρόπο δράσης των μελών της για την αντιμετώπιση των κάθε φορά κοινών προβλημάτων. Παρακολουθεί στενά τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την παραγωγή και εμπορία κοσμημάτων και ορολογιών,, εισηγείται δε και υποδεικνύει στις αρμόδιες υπηρεσίες, τις προσφορότερες νομοθετικές και διοικητικές λύσεις καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που προάγει τους σκοπούς της ομοσπονδίας.

Η ομοσπονδία προωθεί και ενισχύει με τα κατάλληλα μέσα κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας. του κλάδου, ιδιαίτερα την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών κοσμημάτων στην αλλοδαπή , μεριμνά δε για την ενιαία προβολή των μελών απέναντι στο καταναλωτικό κοινό͵, ελληνικό και διεθνές, με την οργάνωση η συμμετοχή σε εκθέσεις και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στα πλαίσια της ομοσπονδίας,, επιδιώκεται με κάθε τρόπο η ενότητα του κλάδου και η επίλυση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ των σωματείων μελών καθώς και η με κάθε μέσο εξύψωση της συναδελφικής αλληλεγγύης και της επαγγελματικής συνείδησης όλων των επαγγελματιών που υπάγονται στα σωματεία που συμμετέχουν.

Στην επιδίωξη των σκοπών της η ομοσπονδία συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κλάδου. Έτσι ιδιαίτερα συνεργάζεται με τα κατά τόπους εμποροβιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια καθώς και με εμπορικά , βιοτεχνικά , εξαγωγικά κλπ. Σωματεία και ενώσεις.

Η ομοσπονδία μπορεί να γίνει μέλος τριτοβάθμιων ενώσεων και διεθνών οργανώσεων που έχουν συναφείς σκοπούς με της ομοσπονδίας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η ομοσπονδία :

1. Απευθύνεται στις δημόσιες , διοικητικές και δικαστικές αρχές,, την τοπική αυτοδιοίκηση τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων͵ για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της για τη διαμόρφωση,, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά , οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

2. Ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

3. Φροντίζει για την καλλιέργεια , εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας͵ της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης και για την καλλιέργεια του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών.

4. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών των οργανώσεων.

5. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

6. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της ομοσπονδίας σε συμβούλια κρατικές επιτροπές και οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

7. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση Και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.

8. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

9. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

10. Συγκροτεί διαρκείς και ειδικές Επιτροπές δίπλα στο Δ.Σ. που λειτουργούν με την εποπτεία του, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του.

ΕΔΡΑ

Έδρα της ομοσπονδίας είναι η Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ

1.Μέλη της ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις ( ενώσεις ), που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τα επαγγέλματα του επαγγελματία βιοτέχνη και έμπορου αργυροχρυσοχόου, ωρολογοποιού και συναφή με αυτά και εδρεύουν στην Ελλάδα.

2. Τα καταστατικά και οι τυχόν Εσωτερικοί Κανονισμοί των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας πρέπει υποχρεωτικά να προσαρμόζονται με το καταστατικό,. Καθώς και με τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής αντίστοιχα που θα διανέμεται σε όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία . Ιδιαίτερα η ανωτέρω προσαρμογή αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματα τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.

1. Για να γίνει μία ένωση μέλος της ομοσπονδίας αυτής, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της, με την οποία να δηλώνει την περί εγγραφής της βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου αρ. 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφεται, η επωνυμία και ἡ έδρα της ένωσης

2. Μαζί με την αίτηση της, η ένωση υποβάλλει πλήρες πρακτικό της γενικής της συνέλευσης σε κυρωμένο αντίγραφο στο οποίο περιέχεται ἡ περί εγγραφής στην ομοσπονδία απόφασή της.

Επίσης υποβάλλει:

– Κυρωμένο αντίγραφο του ᾿Ισχύοντος καταστατικού αυτής, με μνεία του αριθμού αποφάσεως του αρμόδιου πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής τον αριθμό και τη χρονολογία που είναι καταχωρημένη η ένωση στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του πρωτοδικείου.
– Πίνακα μελών του Δ.Σ. της ένωσης με τις διευθύνσεις αυτών.
– Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους που έχουν εγγραφεί και αυτών που ψήφισαν στο σωματείο κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αντιτροσώπων σε δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις και τον αριθμό τους, καθώς και του ειδικού εκλογικού βιβλιάριου όταν καθιερωθεί.
-Δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση (ομοσπονδία) και ποια , και ποια ομοσπονδία έχει επιλεγεί σαν κύρια απί τη Γ.Σ.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του, Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών, η ενδιαφερόμενη ένωση δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.
4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση ίου Δ.Σ. ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
5. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην ομοσπονδία , το γρηγορότερο , κάθε μεταβολή στην διοίκηση αυτής , στους αντιπροσώπους της στην ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται ι την αυξομείωση των αντιπροσώπων της και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της.

Κάθε μέλος ένωση έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους αντιπροσώπους της στις γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση .
2. Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποί τους στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας και επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας μέλος είναι η ομοσπονδία.
3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους αντιπροσώπους της , γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη γενική συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων ,να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου και για όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας.

Κάθε μέλος της ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα της ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης , του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της ομοσπονδίας.

3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών αυτής .

4. Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και τη δράση της.

5. Να ενημερώνουν το γρηγορότερο την ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους , στη διοίκηση αυτής , στους αντιπροσώπους της , στη δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά τη νομική της κατάσταση και τα έναντι της ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις.

6. Να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.

1. Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους αν:
α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτού.
β) Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή χρόνια την υποχρεωτική συνδρομή της προς την ομοσπονδία.
δ) Αν στερείται διοίκηση επί τρία συνεχή χρόνια ή δεν έχει επιλέξει αντιπροσώπους της στη Γ.Σ. της ομοσπονδίας και
ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Την αποβολή μέλους εισηγείται στο Δ.Σ. μέλος αυτού ή το 1/5 τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των μελών της ομοσπονδίας . Η περί αποβολή; μέλους πράξη του Δ.Σ. εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της Γ.Σ. των μελών της ομοσπονδίας .Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της έγκρισης στην Γ.Σ .. Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. πριν αποφασίσουν καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες.
4. Σε περίπτωση αποβολής του το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του απόφασης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ομοσπονδίας σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 4 του Ν.1712/87.
5. Κάθε ένωση – μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την ομοσπονδία , αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την ομοσπονδία , μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησης της και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Όργανα της Ομοσπονδίας:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Το Προεδρείο
δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

1. Την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει μελών της.
2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου μέλους στη Γ.Σ. της ομοσπονδίας , είναι ανάλογος με τον συλλογικό αριθμό των μελών του που ψήφισαν για την εκλογή τους , με μέτρο ένας αντιπρόσωπος για κάθε εικοσάδα ψηφισάντων. Για κλάσμα ψηφισάντων που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από τις Γ.Σ. των ενώσεων μελών, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ. Σ. και η θητεία αυτών είναι ίση με αυτή του Δ. Σ. της ένωσης.
4. Για την εκλογή των αντιπροσώπων τηρείται το ίδιο σύστημα και η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό της ένωσης μέλους για την εκλογή του Δ.Σ. αυτής και ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν δηλώσει σαν κύρια οργάνωση το συγκεκριμένο σωματείο.
5. Τα σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ομοσπονδία, το αργότερο εντός δύο μηνών την εκλογή των αντιπροσώπων τους.
Για την νομιμοποίηση τους απαιτούνται :
α) φωτοαντίγραφο πλήρους πρακτικού της Γ.Σ. που τους επέλεξε συνταγμένο και υπογραμμένο από την εφορευτική επιτροπή και επικυρωμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του σωματείου – μέλους.
β) φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης μελών που ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων προς της Γ.Σ. της ομοσπονδίας με υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του εκλογικού βιβλιαρίου τους και τη διεύθυνσή τους . Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του σωματείου
γ) φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών που ψήφισαν για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του σωματείου με τις υπογραφές τους , τον αριθμό της ταυτότητας . Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του σωματείου
6. Η γενική συνέλευση των αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται , σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. ή μέλη αυτού την ελεγκτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους της ομοσπονδίας στη Γ.Σ. της συνομοσπονδίας στην οποία ανήκει η ομοσπονδία και ελέγχει τη δράση αυτών.
β) Αποφασίζει για την εκλογή της συνομοσπονδίας στην οποία εγγράφεται μέλος ή τη διαγραφή από αυτή , και εκλέγει τους αντιπροσώπους της στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς.
δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων κινήσεως ,παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης , σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του καταστατικού αυτού.
ε) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης των εισφορών των μελών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ! στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.
στ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών! κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της ένωσης.
ζ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της ομοσπονδίας προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ακινήτων της.
η) Εγκρίνει την περί αποβολής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.
θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της ομοσπονδίας.
ι) Αποφασίζει για την διάλυση της ομοσπονδίας τηρώντας την οριζόμενη
από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ -ΛΕIΤΟΥΡΓΕΙΑ -ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γ.Σ. της ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο! Και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους . Η Γ.Σ. συγκαλείτε με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη και στους αντιπροσώπους είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
2. Έκτακτα η Γ.Σ. συγκαλείτε όταν κρίνει αυτή αναγκαία το Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους ! αντιπρόσωποι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών , στην οποία θα περιέχουν και θέματα της συζήτησης. Η πρόσκληση αποστέλλεται δέκα (1Ο) ημέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας είτε τακτικές, είτε έκτακτες συνέρχονται στην έδρα ή σε οποιονδήποτε τόπο εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα,
α) Το τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γ.Σ.
β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.
4. Για να ληφθεί απόφαση στη συνέλευση , απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου , τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση στον ίδιο τόπο , την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) , τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται αυτά που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις των προηγουμένων ετών Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση , συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα , κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός αντιπροσώπων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού , τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της ομοσπονδίας απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές . Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση , ποτέ όμως διά βοής.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α) Σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφ. Επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση που είναι μέλος η ομοσπονδία.
β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση
γ) Σε προσωπικά ζητήματα και
δ) Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
5. Δεν επιτρέπεται σε αντιπρόσωπο να εξουσιοδοτήσει άλλον, όπως συμμετέχει για λογαριασμό του στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, στην Γ. Σ. ή στις ψηφοφορίες αυτές
6. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ,προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος ,0 νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή προέδρου , αντιπροέδρου , γραμματέα και ψηφολέκτη , που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Αν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία , εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας .
7. Κατά τις ψηφοφορίες , εκτός των αντιπροσώπων , απαγορεύεται να παρευρίσκονται στην γενική συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.
8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.
9. Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ. , τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις , τηρούνται με φροντίδα του γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά την παρ. 6 του άρθρου αυτού προεδρείο και ψηφολέκτη. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της ομοσπονδίας
10. Η Γ.Σ. δύναται να αποδεχθεί την ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας , ο οποίος εγκρίνεται , τροποποιείται ή καταργείται από τη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από 13 μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία κατά τις παρακάτω διατάξεις.
2. Οι έδρες ίου Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ ίων συνδυασμών και ίων μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη
3. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το αριθμό των εδρών του Δ.Σ. , αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
4. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. , όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στο αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
5. Μεμονωμένος υποψήφιος , που έλαβε το ίδιο μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο Δ.Σ.
6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν ,καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
7. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί , κατά τις προηγούμενες παραγράφους , κατανέμονται ανά μία , κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους , στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
8. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
9. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου , θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ.
10. Οι έδρες , που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες , κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους , στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο , εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειονοψηφήσαντες ,βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
12. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα ,σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που εκλέχτηκε με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού . Αν όμως δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού , είτε γιατί δεν εκλέχθηκε ,είτε γιατί εξαντλήθηκαν οι αναπληρωματικοί επειδή αντικατέστησαν εκλεγέντα μέλη ή γιατί παραιτήθηκαν ι θα γίνει η αντικατάσταση από αναπληρωματικούς άλλου συνδυασμού, αυτού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Αυτό πάντα στην περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ. , συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχόντα του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού, αλλιώς του επόμενου κατά σειρά πλειονοψηφήσαντα συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή – διά μυστικής ψηφοφορίας – Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου ,Γεν. Γραμματέα, ταμία, αναπλ. Γεν. Γραμματέα ,και ταμία και εφόρου μητρώου. Οι πρώτοι πέντε αποτελούν το Προεδρείο
Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται ως εξής:
α) Με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών , το Δ. Σ. εκλέγει κατά σειρά τον πρόεδρο , τον Α’ αντιπρόεδρο , τον Β’ αντιπρόεδρο , τον γεν. γραμματέα και ταμία και τον έφορο μητρώου.
β) Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα , μετά και από δεύτερη ψηφοφορία ,επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα ημέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας , άσχετα από αριθμό ψήφων , καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την τελευταία ψηφοφορία διενεργείται κλήρωση.
2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και ταμία , δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
3. Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
4. Το Προεδρείο συνέρχεται στα γραφεία της ομοσπονδίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος κωλυομένου του προέδρου, ή όποτε ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο από τα άλλα πλην του προέδρου μέλη του, κατόπιν γραπτής πρόσκλησης στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα , κοινοποιούμενης στα μέλη του προ 24 ωρών , και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο μπορεί ελεύθερα να τις τροποποιεί , περιορίζει ,διευρύνει ή καταργεί . Αποφάσεις του προεδρείου που έχουν ληφθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του έχει απονείμει το Δ.Σ. , δεσμεύουν την ομοσπονδία.
Το προεδρείο συγκαλείται, συνεδριάζει, αποφασίζει κατ’ αναλογία των διατάξεων του Δ.Σ.
7. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της ομοσπονδίας ή σε έδρα σωματείου μέλοvς ύστερα από πρόσκληση ΤΟΙ) Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών, κοινοποιούμενη πέντε (5) μέρες τουλάχιστον , προ της συνεδριάσεως . Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ. Σ.
8. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες , έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη , βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.
9. Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. , συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 12 του προηγούμενου άρθρου 14 ,χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ. Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών ,συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα μέρες με πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται 10 μέρες τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της Γ.Σ. και με θέμα την εκλογή Δ.Σ.
10. Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου ή έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος ( πλέον των 4 συνεχών συνεδριάσεων) του προέδρου ή άλλου τακτικού μέλους του προεδρείου , το Δ. Σ. εκλέγει νέον σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του . Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. ,το μέλος εκπίπτει και αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα του ψηφοδελτίου του.
11. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν ενημερωτικά τα μέλη του Δ. Σ. από απόσταση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων . Η συμμετοχή από απόσταση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων δε συμπληρώνει την απαιτούμενη απαρτία για τη λειτουργία του Δ.Σ. η ψήφος τους υπολογίζεται μόνο σε περιπτώσεις φανερών ψηφοφοριών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ομοσπονδίας και κατευθύνει τη δράση αυτής , στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.
Ειδικότερα το Δ. Σ.:
α) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.
β) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.
γ) Νοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της ομοσπονδίας και την άσκηση των λειτουργιών αυτής.
δ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτου , καθώς και τους νομικούς , οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές ι αμοιβές και αντιμισθίες αυτών. Συνάπτει συμβάσεις έργου με νομικούς ή άλλους συμβούλους για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών.
ε) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς , ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς , με προηγούμενο έλεγχο από ελεγκτική επιτροπή, στη Γ.Σ. , για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για την γενική δράση του Δ.Σ.
στ) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των αντιπροσώπων και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
ζ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της ομοσπονδίας ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών στρεφομένων κατά αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της ομοσπονδίας , περιλαμβανομένων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκειται σε ανάκληση , να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του σε επιτροπή από τον πρόεδρο, αντιπροέδρους, το γεν. γραμματέα και τον ταμία
3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. και του προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή . Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κίνησης , παράστασης και οδοιπορικά , που αποφασίζονται από τα Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γ.Σ. και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.
4. Το προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. των ενώσεων μελών και στις γενικές συνελεύσεις αυτών , για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω στα θέματα των κλάδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση υπογράφοντας μαζί με τον γεν. γραμματέα τις προσκλήσεις , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε συνεργασία με το γεν. γραμματέα τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της ομοσπονδίας.
2. Εκτελεί σε συνεργασία με τον γεν. γραμματέα, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
3. Εκπροσωπεί την ομοσπονδία απέναντι σε κάθε αρχή, κρατική, δημοτική, κοινοτική, τις τράπεζες και κάθε φύσης οργανισμούς και νομικά πρόσωπα , στις μεταξύ της ομοσπονδίας και αυτών κάθε φύσης σχέσεις.
4. Συνάπτει μετά του γεν. γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της ομοσπονδίας, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ. Σ. το οποίο και εκπροσωπεί .
5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. , για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της ομοσπονδίας , την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
6. Υπογράφει μαζί με τον γεν. γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της ομοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωμή , χρηματικό ένταλμα ή επιταγή
7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον ταμία στη διαχείρισή του.
8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , ο πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του, από τον Α’ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Β’ Αντιπρόεδρο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο γεν. γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της ομοσπονδίας , την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας ,την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της ομοσπονδίας την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων , των πρακτικών και εντύπων , σε κατάλληλο αρχείο και γενικά παρίσταται του γραφειακού μηχανισμού της ομοσπονδίας και συμπαρίσταται στον πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές , για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της ομοσπονδίας.
2. Προσυπογράφει, μαζί με τον πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων , όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και τις επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη , τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της ομοσπονδίας και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της διοίκησης, την οποία εισάγει στο Δ. Σ. για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γ.Σ.
3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , ο γεν. γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά από αναπλ. γεν. γραμματέα , στα καθήκοντα του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της ομοσπονδία , παρακολουθεί τη πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας ,την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών έγγραφων των εισπράξεων και πληρωμών.
Ειδικότερα ο ταμίας:
α) Προσυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Δ.Σ. , σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του προέδρου και του γεν. γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξής αριθμούνται και θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ελ. Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους
β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως , στο όνομα της ομοσπονδίας , σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της ομοσπονδίας που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του ταμία ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σε αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων και υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ. και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της ομοσπονδίας.
δ) Επιμελείται , σε συνεργασία με τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα , για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης . Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την ομοσπονδία.
ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών αξιών, τίτλων καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.
στ) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του ταμία , για την αντιμετώπιση επειγόντων απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών της ομοσπονδίας.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , ο ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αναπλ. ταμία.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 ( τρία) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. , σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14 , μαζί με το Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί , συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της ομοσπονδίας.
4. Η Eλεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Δ.Σ. , ο γεν. γραμματέας, ο ταμίας και όλα τα όργανα της ομοσπονδίας , θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά , λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της .
5. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής γεν. συνέλευσης η Ελ. Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλει την έκθεση της προς το Δ.Σ. 1Ο ημέρες τουλάχιστον προ της Γ.Σ.
6. Η Ελ. Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Δ. Σ. , συντάσσει την έκθεση της , που πρέπει να είναι αιτιολογημένη , σαφής , με παρατηρήσεις ,πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις , αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση της αυτή, η Ελ. Επιτροπή υποβάλλει στη Γ.Σ.
7. α Η Ελ. Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Δ. Σ. της ομοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στο πρόεδρο της Ε.Ε. και πρέπει να αναφέρεται τα προς συζήτηση θέματα. Ο πρόεδρος της Ε.Ε. τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 1Ο μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία , τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ε.Ε., το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα το ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ε. Ε.
β. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
γ. Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει από 2 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
8. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ε.Ε. εντός των γραφείων της ομοσπονδίας και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων της ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ. , την Ε.Ε. , τους αντιπροσώπους της ομοσπονδίας για την τριτοβάθμια οργάνωση που μετέχει , να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση , να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό της ομοσπονδίας, να αποφασίσει για τη διάλυση αυτής και για κάθε άλλη περίπτωση , που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία , αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.
2. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου του καταστατικού αυτού , περί εκλογής του διοικητικού συμβουλίου.
3. Μαζί με τα 3 τακτικά μέλη , εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της εφορευτικής επιτροπής . Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς , οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά . Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης , 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2 .
4. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 και 6 του αρ. 11 του Ν.1246/82.
5. Στην εφορευτική επιτροπή , θα μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
6. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει , πριν από την έναρξη της ψηφοφορία; , τη γνησιότητα του αντιγράφου του πίνακα των αντιπροσώπων που εξάγεται εκ του μητρώου μελών, βάσει του οποίου γίνεται η ψηφοφορία , τον οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Δ.Σ. Επίσης ελέγχει τα πληρεξούσια των προσερχόμενων αντιπροσώπων.
7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου , από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο όταν αυτό εκδοθεί. Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό βιβλιάριο αντί αυτού , η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθένειας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Η εφορευτικό επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας χωριστά για την εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστά για την εκλογή των αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις , στις οποίες καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό , το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή.
8. Η εφορευτική επιτροπή , φροντίζει για την τήρηση τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας , οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της ομοσπονδίας, για την επιβοήθηση του έργου της.
9. Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων , μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων
10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος , ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων , τηρώντας πίνακα διαλογής ανακηρύσσει από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω αρ. 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
11. Η εφορευτική επιτροπή , για την ψηφοφορία τη διαλογή των ψήφων , την ανακήρυξη των επιτυχόντων , τις υποβληθείσες ενστάσεις ,τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το δικαστικό αντιπρόσωπο . Τα πρακτικά αυτά , μαζί με το αντίγραφο μητρώου κα: τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιηθήκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της ομοσπονδίας, αντίγραφο δε αυτών στο αρχείο της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1. Οι αντιπρόσωποι της ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος η ομοσπονδία , εκλέγονται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. , η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του αρ. 14 περί εκλογής του Δ. Σ. που εφαρμόζεται ανάλογα.
2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της ομοσπονδίας στη συνομοσπονδία, είναι ανάλογος προς τον συνολικό αριθμό αυτών που ψήφισαν στις Γ.Σ. των πρωτοβαθμίων ενώσεων -μελών, για την εκλογή αντιπροσώπων τους στην ομοσπονδία αυτή και ταυτόχρονα έχουν επιλέξει την ομοσπονδία ,και με μέτρο που καθορίζει η τριτοβάθμια οργάνωση. Για κλάσμα ψηφισάντων, που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος .
3. α. Για την εκλογή αντιπροσώπων της ομοσπονδίας στη συνομοσπονδία ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων οργανώσεων, που οι οργανώσεις έχουν επιλέξει την ομοσπονδία αυτή για να εκπροσωπηθούν στη συνομοσπονδία .
β. Η παραπάνω επιλογή της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης , δεσμεύει αυτή , για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί τους στις εκλογές της ομοσπονδίας.
4. Οι αντιπρόσωποι των ενώσεων – μελών της ομοσπονδίας , όταν εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. ή της Ελ. Επιτροπής της ομοσπονδίας ,δεν ανακαλούνται από τις οργανώσεις τους, όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους αυτή στην ομοσπονδία . Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, ταυτόχρονα όμως με την εκλογή των άλλων οργάνων της ομοσπονδίας . Για την ανακήρυξη των εκλεγέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών . ισχύει ότι και τα Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι της ομοσπονδίας είναι:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
β. Τα εισοδήματα και κινητής και ακίνητης περιουσίας της ομοσπονδίας.
γ. Τα έσοδα από δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές , καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών που αποφασίζει η Γ.Σ, της ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των άνω εις το εδάφιο α παρ. 1 ετήσιων συνδρομών, καθορίζεται από το Δ, Σ. , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.16 παρ, 1 εδάφιο α. Η είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις, μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση της Γ,Σ. της ομοσπονδίας, από τον ασφαλιστικό οργανισμό , στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη , με σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του οργανισμού αυτού, Η ετήσια διαχειριστική περίοδος ( χρήση) της ομοσπονδίας , είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΒΙΒΛΙΑ

1 . Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της ομοσπονδίας, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας.
α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται η επωνυμία η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης του καταστατικού αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της γεν. συνέλευσης.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε.
ε. Βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές
στ. Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ομοσπονδίας και
ζ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων , συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπημάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία τα οποία η οικονομική κατάσταση της ομοσπονδίας επιβάλλει , για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ε.Ε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους . Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
3. Τα μέλη της ομοσπονδίας καθώς και η υπερκείμενη οργάνωση στην οποία ανήκει η ομοσπονδία , έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Για τροποποίηση του καταστατικού αυτού , αποφασίζει η γενική συνέλευση της ομοσπονδίας που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παρ. 2 του αρ. 13 του καταστατικού αυτού, και το αρ. 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87

ΔΙΑΛ.ΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Η ομοσπονδία διαλύεται:
α. Όταν ο αριθμός των ενώσεων – μελών της, μειωθεί κάτω των έξι.
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. ,που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό , κατά την οποία απαιτείται απαρτία του μισού τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 6 του Ν. 1712/87
2. Διαλυομένης της ομοσπονδίας , η περιουσία αυτής περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει δευτεροβάθμιο οργάνωση της έδρας της διαλυομένης , των ίδιων επαγγελματικών κλάδων και σκοπών ή στην υπερκείμενη οργάνωση στην οποία άνηκε η ομοσπονδία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας . Σε καμία περίπτωση η περιουσία της ομοσπονδίας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΣΗΜΑ

1. Η ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα και σήμα.
α. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει αναπαράσταση του σήματος της Ομοσπονδίας.
β. Το σήμα είναι συμβολική παράσταση ενός διαμαντιού που περικλείεται από τα ανοιχτά χέρια δύο ανθρώπων και εντός της παράστασης που είναι κυκλική , αναγράφονται τα αρχικά και το έτος ιδρύσεως της Ομοσπονδίας , ενώ περιμετρικά αυτής αναγράφεται η επωνυμία της Ομοσπονδίας. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αντίτυπο του διακριτικού σήματος αυτής θα μπορεί να χορηγείται προαιρετικά σε όλα τα εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της, καθώς και στα μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων κατόπιν εισηγήσεως ή εγκρίσεως του Δ.Σ. αυτών με κριτήριο την αξιοπιστία , τη συνέπεια και την εντιμότητα κάθε μέλους , και θα πιστοποιεί την υψηλή στάθμη των παρεχόμενων από το μέλος προϊόντων και υπηρεσιών.
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. το χορηγηθέν σήμα δύναται να αφαιρείται από τα μέλη που διαγράφονται από την Ομοσπονδία και τις πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ή που δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές και εν γένει καταστατικές υποχρεώσεις τους . Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη υποχρεούνται να επιστρέψουν το σήμα με την γνωστοποίηση σε αυτά της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Απαγορεύεται ι στα μέλη και σε οποιονδήποτε τρίτο η αναπαραγωγή του σήματος και η αυθαίρετη χρήση αυτού.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

1. Η ομοσπονδία αναγνωρίζει δωρητές και ευεργέτες , εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη αξίας κατόπιν απόφασης της Γ.Σ..
2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες , από πρόσωπα που πολιτεύονται , εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό , εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 11 του Ν. 1712/87 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα. .
2. Το Δ.Σ. επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της ομοσπονδίας και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 30 με το παρόν άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν , εγκρίθηκε σήμερα από την Έκτακτη Ειδική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει , όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Ειρηνοδικείου .

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013 – Για το Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?