Αρ. Πρωτ.:387

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 30/06/2021

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 4974/1089/16-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2798/Β3/646/11-05-2021 (ΑΔΑ: 9Ν4Ο46ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035167

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 01/07/2021 μέχρι και την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 14:00

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

Υπεύθυνη Δήλωση

Σχέδιο Σύμβασης

Copyright © 2022 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Αποστέλλεται

Log in with your credentials

Forgot your details?