Ανακοίνωση

 

Αρ.Πρωτ.: 615/2021

Αθήνα, 11/10/2021

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ) λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. 4974/1089/16-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2798/Β3/646/11-05-2021 (ΑΔΑ: 9Ν4Ο46ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035167

  2. Την από 16-06-2021 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», και MIS 5035167

  3. Την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης

  4. Τα υπ’ αριθμ 1/29.07.2021 και 2/30.08.2021 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

  5. Την από 09.10.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/29.07.2021 και 2/30.08.2021 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», με MIS 5035167, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επισυνάπτεται:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?