Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO), προκηρύσσουν τον 33°
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.

Οργανωτική Επιτροπή

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
– Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
– Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
– Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
– Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO)

Θέμα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), τιμώντας τα εκατό χρόνια (100) χρόνια από την
Μικρασιατική Καταστροφή, προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό
φιλοτέχνησης σχεδίου επετειακού κοσμήματος.

Τίτλος :

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»

Διευκρίνηση

Εκφράστε με σύγχρονες μορφές την επιρροή που είχε ο Μικρασιατικός
Ελληνισμός πάνω στην τέχνη, στις γραμμές, στις φόρμες, και στην νοοτροπία
σχετικά με την δημιουργία του Ελληνικού κοσμήματος.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τον παρόντα κανονισμό και θα διεξαχθεί με βάση
τους ακόλουθους όρους :

3

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Κατηγορίες Διαγωνισμού

1. Κατηγορία Α
Συμπεριλαμβάνονται δύο υποκατηγορίες ως εξής :
α. Υποκατηγορία Α1 για τους σπουδαστές του κλάδου αργυροχρυσοχοΐας
β. Υποκατηγορία Α2 για τους σπουδαστές σχολών σχεδιασμού
2. Κατηγορία Β
Επαγγελματίες κλάδου αργυροχρυσοχοΐας

Άρθρο 2

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά το άρθρο 1 έχουν:
1. Υποκατηγορία Α1
Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
2. Υποκατηγορία Α2
Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
3. Κατηγορία Β
Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες
κ.λπ. που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και
μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.

Άρθρο 3

Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε διαγωνιζόμενος της κατηγορίας Α, με τις υποκατηγορίες Α1 και Α2,
του άρθρου 1, μπορεί να υποβάλει μέχρι τρία (3) σχέδια, του ιδίου θέματος.
Κάθε σχέδιο θα απεικονίζει ένα και μόνο ένα αντικείμενο.
2. Ο διαγωνιζόμενος της κατηγορίας Β, του άρθρου 1, μπορεί να υποβάλει
μόνο (1) σχέδιο. Κάθε σχέδιο θα απεικονίζει ένα και μόνο ένα αντικείμενο.
3. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την πατρότητα, τη μοναδικότητα και
την πρωτοτυπία του έργου τους.
4. Αποκλείονται από το διαγωνισμό τα μέλη της οργανωτικής και της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού και οι έχοντες α’ βαθμού συγγένεια με αυτούς.
5. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε μεμονωμένος διαγωνιζόμενος ή η
κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα αναγνωρίζει και εγγυάται ότι το υποβαλλόμενο
σχέδιο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον/την ίδιο/α και ότι δεν παραβιάζει πνευματικά ή/και ηθικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα άλλου
φυσικού ή νομικού προσώπου.
6. Σε περίπτωση αντιδικίας, εφόσον γνωστοποιηθεί δικαστική απόφαση ή
εκκρεμής δίκη ως προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας υποβληθέντος
σχεδίου – έργου, η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα και την
υποχρέωση να απορρίψει τη συμμετοχή του έργου στο διαγωνισμό και να
ανακαλέσει το βραβείο, εάν το έργο βραβευθεί.
7. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΒΑΚΩ και η ΔΕΘ-HELEXPΟ ουδεμία ευθύνη
φέρoυν για τη χρήση, στον παρόντα διαγωνισμό, ενδίκου σχεδίου που
υποβάλλεται από μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από ομάδα διαγωνιζόμενη,
κατά παράβαση της αμέσως παραπάνω διατάξεως, και του οποίου σχεδίου
την πνευματική πατρότητα επικαλείται και αξιώνει οποιοσδήποτε τρίτος, εάν
η αξίωση αυτή δεν έχει γνωστοποιηθεί προς τις διοργανώτριες ΠΟΒΑΚΩ και
ΔΕΘ-HELEXPΟ εγκαίρως, νομοτύπως και επί αποδείξει.

Άρθρο 4

Δημιουργία και Παρουσίαση Σχεδίου

1. Τα σχέδια θα πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι αντιγραφές) και να
υποβάλλονται για πρώτη φορά σε διαγωνισμό. Το κάθε σχέδιο θα
συνοδεύεται από ένα κείμενο, με ανώτατο όριο τις 150 λέξεις. Στο κείμενο
αυτό θα περιγράφεται το σκεπτικό του σχεδιαστή, οι πηγές έμπνευσης και
έρευνας.
2. Να έχουν την δυνατότητα παραγωγής από πολύτιμα μέταλλα. Η κατασκευή
του σχεδίου πρέπει να περιγράφεται επαρκώς (τρόπος κατασκευής για όλα
τα πιθανά μέρη αυτού, πιθανές συνδέσεις κ.λπ.).
3. Στη σχεδιαστική προσπάθεια, οι διαγωνιζόμενοι εκτός από τον σχεδιασμό με
το χέρι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ηλεκτρονικά μέσα. Ο τρόπος
υποβολής αυτών των σχεδίων θα γίνεται εντύπως με την σχετική αναγραφή
χρήσης ηλεκτρονικού μέσου στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας.
4. Τα σχέδια μπορούν εγκύρως να υποβληθούν και με τους δύο τρόπους.

Άρθρο 5

Τεχνική Παρουσίασης

Η παρουσίαση του σχεδίου γίνεται:
1. Με επικόλληση αυτού σε σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 0,50 x 0,35 cm, που
θα συνοδεύει το σχέδιο από λευκές σελίδες ή ριζόχαρτα, διαστάσεων Α4,
ανεξάρτητα αν οι διαστάσεις του καθ’ εαυτού σχεδίου ή των επιμέρους
σχεδίων είναι μικρότερες.
2. Με γραμμικά τεχνικά σχέδια του κοσμήματος, (όψη, κάτοψη, πλάγιες όψεις,
τομές) και γραμμικές λεπτομέρειες της συνδεσμολογίας.
3. Με απαραίτητες τεχνικές επεξηγήσεις για την κατασκευή του, είτε είναι
χειροποίητο, είτε είναι χυτό (δύο σελίδες).

Άρθρο 6

Τόπος – Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Φακέλου

1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν το σχέδιο και το φάκελο τους
αποκλειστικά με έναν από τους εξής τρόπους:
α. ιδιοχείρως, καταθέτοντας αυτά στα γραφεία της ΔΕΘ-HELEXPO
β. ή μέσω courier στα γραφεία της ΔΕΘ-HELEXPO.
2. Στην περίπτωση φυσικής, αυτοπρόσωπης ή μέσω courier, υποβολής, η
αίτηση συμμετοχής με το σχέδιο και τον φάκελο κατατίθεται ή αποστέλλεται
στα γραφεία της ΔΕΘ-HELEXPO, στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Εγνατία
αριθ. 154, Τ.Κ. 54636, στην Διεύθυνση Συνεδρίων, Εκδηλώσεων &
Παραχώρησης Χώρων, τηλ.: (+30) 2310291151.
3. Ο φάκελος συμμετοχής δύναται να αποσταλεί και με ηλεκτρονική μορφή
(αρχείο pdf & 1300×1300.jpg ανάλυση σχεδίου). Επισημαίνεται ότι η
υποβολή με ηλεκτρονική μορφή δεν αναιρεί την υποχρέωση του
συμμετέχοντα να αποστείλει το σχέδιο και τα δικαιολογητικά με τους τρόπους
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της ΔΕΘ-HELEXPO : st@helexpo.gr.
4. Ως χρόνος υποβολής των αιτήσεων λογίζεται αυτός της σφραγίδας courier.
5. Καταληκτική ημερομηνία για την – με οποιονδήποτε από τους
προαναφερθέντες τρόπους – υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η
21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και ώρα 15:00.
6.Η υποβολή των σχεδίων και των φακέλων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον
οποίον αυτή γίνεται (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς),
συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετική «Αίτηση Συμμετοχής στον
Διαγωνισμό» κατά το “υπόδειγμα Α”, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα
κανονισμό.
7. Κατά την ιδιόχειρη παράδοση – υποβολή των σχεδίων και φακέλων,
εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΘ-HELEXPO και παραδίδεται
στον συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο γενικός αριθμός πρωτοκόλλου της
αιτήσεως, ο οποίος αναγράφεται και στο φάκελο. Στο φάκελο, δηλώνεται
από τον διαγωνιζόμενο σε ποια κατηγορία ανήκει (Α ή Β) κατά το άρθρο 1.
Οτιδήποτε άλλο αναγράφεται στο φάκελο θα έχει καλυφθεί με ταινία. Εάν η
επιτροπή κρίνει ότι η δήλωση (Α ή Β) δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα, τότε αυτός αποκλείεται από το σύνολο των βραβείων.
8. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΔΕΘ-HELEXPO ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των σχεδίων και φακέλων
που θα αποσταλούν.
9. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή και
έγκαιρη αποστολή των έργων τους.

Άρθρο 7

Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής

1. Όλα τα σχέδια θα συνοδεύονται απαραιτήτως από κλειστό και σφραγισμένο
φάκελο, επικολλημένο στην πίσω όψη του σχεδίου, μέσα στον οποίο θα
περιέχονται:
Για τις υποκατηγορίες Α1 & Α2 της κατηγορίας Α του Άρθρου 1
α. Βεβαίωση της σχολής, στην οποία σπουδάζει ο διαγωνιζόμενος ή έχει
αποφοιτήσει τον Ιούνιο 2021.
β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζόμενου, που θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαγωνιζομένου σχεδιαστή
(με κεφαλαία)
(2) Την ακριβή διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας)
(3) Τον αριθμό τηλεφώνου του (κινητού ή/και σταθερού)
(4) Την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail address)
(5) Tην ηλικία του
(6) Συνοπτική αναφορά σε οτιδήποτε σχετικό με συμμετοχές ή με
βραβεύσεις του διαγωνιζομένου σε ανάλογους διαγωνισμούς
(7) Αίτηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρεται στο
υπόδειγμα Α του παρόντος κανονισμού.

2. Σε κάθε συμμετοχή ομάδας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω
στοιχεία κάθε ενός από τα δύο μέλη αυτής, καθώς και την αίτηση συμμετοχής
των διαγωνιζομένων όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα Β του παρόντος
κανονισμού.
Για την κατηγορία Β, του Άρθρου 1
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζόμενου, που θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαγωνιζομένου σχεδιαστή (με
κεφαλαία)
(2) Την ακριβή διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας) (3)
Τον αριθμό τηλεφώνου του (κινητού ή/και σταθερού)
(4) Την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail address)
(5) Tην ηλικία του
(6) Το κύριο επάγγελμα
(7) Η σχολή από όπου τυχόν αποφοίτησε και όποιες άλλες ενδείξεις της
ιδιότητας του και οτιδήποτε σχετικό με συμμετοχές ή με βραβεύσεις του
διαγωνιζομένου σε ανάλογους διαγωνισμούς.
(8) Αίτηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρεται στο
υπόδειγμα Β του παρόντος κανονισμού.
3. Σε κάθε συμμετοχή ομάδας ή εταιρείας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα
ονόματα των ατόμων της ομάδας, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας και
το τηλέφωνο του υπευθύνου.
4. Η ελλιπής συμπλήρωση του βιογραφικού ενδεχομένως συνεπάγεται
αποκλεισμό από τα βραβεία κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων σε οποιαδήποτε άλλο σημείο του
φακέλου ή των έργων, που πιθανόν να αποτελέσει αναγνώριση του
διαγωνιζομένου στην επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή ο
διαγωνιζόμενος αποκλείεται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.
6. Οποιοδήποτε έργο μπορεί να διαγραφεί από την λίστα συμμετεχόντων
ακόμη και όταν επιλεγεί, αν υπάρξει ένσταση για την ταυτότητα του ή
ομοιότητα σημαντική με ένα ή περισσότερα γνωστά έργα ή ελλιπής τήρηση
όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης, μετά από σχετική απόφαση
κατά πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Οργανωτική Επιτροπή και Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διενεργείται υπό την εποπτεία της
Οργανωτικής Επιτροπής.
2. Η Οργανωτική Επιτροπή συστήνει την εξαμελή επιτροπή αξιολόγησης των
σχεδίων και ορίζει τα μέλη αυτής και την προέλευση τους.
3. Για την επίλυση κάθε ζητήματος που τυχόν ανακύψει σχετικά με τη διεξαγωγή
του Διαγωνισμού και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό αρμόδια
είναι η Οργανωτική Επιτροπή.
4. Για την επίλυση κάθε ζητήματος που τυχόν ανακύψει σχετικά με την
αξιολόγηση των έργων και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό,
αρμόδια είναι η επιτροπή αξιολόγησης.

Άρθρο 9

Κανόνες Αξιολόγησης – Ανακήρυξη Νικητή

1. Η επιτροπή αξιολόγησης θα απορρίπτει εξαρχής τα έργα:
α. Που δεν είναι σχετικά με το θέμα.
β. Που υποβάλλονται από διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν πληρούν τους
όρους συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό.
γ. Που η παρουσίασή τους δεν είναι όπως ορίζεται παραπάνω.
δ. Που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους με βάση τα επισυναπτόμενα
σχέδια και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού υλικά.
Η απόρριψη επιβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που μόνο μία από τις
παραπάνω αρνητικές προϋποθέσεις συντρέχει.
ε. Η επιτροπή αξιολόγησης με πλειοψηφία 3/5 με μειούμενο το κλάσμα έχει
το δικαίωμα να αποκλείσει του διαγωνισμού, σχέδιο για το οποίο έχει
ενδοιασμούς για την πατρότητά του, είτε την ιδιότητά του ως νέο και
πρωτότυπο.
2. Υποχρεωτικά από την επιτροπή αξιολόγησης αξιολογούνται και
κατατάσσονται όλα τα σχέδια που έχουν υποβληθεί, εκτός εκείνων που
καταρχήν μπορεί να απορριφθούν για τυπικούς λόγους, όπως παραπάνω.
3. Έργα του ιδίου σχεδιαστή, αν έχουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους, με το
άνοιγμα των φακέλων και πλειοψηφία 2/3 με μειούμενο το κλάσμα, μελών της επιτροπής αξιολόγησης, δύναται να απορριφθούν (κρατείται μόνο ένα)
και να αφαιρεθούν από τη κατάταξη.
4. Κριτήρια για την αξιολόγηση των έργων αποτελούν κυρίως η έμπνευση και
το μέτρο κατά το οποίο το έργο στο σύνολό του, η μορφή και τα
χρησιμοποιηθέντα υλικά αυτού, αποδίδουν την ιδέα και το θέμα του
Διαγωνισμού.
5. Μέθοδος Αξιολόγησης
Η επιτροπή αξιολόγησης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της
διαμορφώνει την διαδικασία αξιολόγησης των έργων. Διαδικασίες
αξιολόγησης των έργων είναι :
α) Η μέθοδος της πρόκρισης
β) Η βαθμολόγηση των προκριθέντων ή όλων κατά περίπτωση έργων
γ) Αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης να
αποφασίσει τον αριθμό των έργων που σηματοδοτεί τη διαδικασία της
πρόκρισης.
δ) Έργα που προκρίθηκαν υποχρεωτικά βαθμολογούνται.
ε) Η βαθμολογία των έργων γίνεται με λίστες που φέρουν μόνο αύξοντα
αριθμό του έργου και με κλίμακα βαθμολογίας από τον αριθμό ένα (1) έως
τον αριθμό δέκα (10), όπου ο βαθμός 10 αποδίδει το άριστο.
Κάθε αξιολογητής βαθμολογεί το έργο κατά την κρίση του. Στο τέλος, όλοι οι
βαθμοί για κάθε έργο από κάθε αξιολογητή, αθροίζονται και το άθροισμα που
εξάγεται αποτελεί και τον τελικό βαθμό αξιολόγησης του έργου, ο οποίος
προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης αυτού στον σχετικό πίνακα που καταρτίζει
η επιτροπή αξιολόγησης. Το έργο που θα συγκεντρώσει το υψηλότερο
άθροισμα βαθμών, ανακηρύσσεται πρώτο και βραβεύεται.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων έργων, ακολουθεί
διαδικασία κλήρωσης των έργων που ισοψηφούν από την επιτροπή
αξιολόγησης.
Ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνεται ως εξής:
 Ιδέα σχεδίου και κατασκευαστική δυνατότητα 70%
 Εικαστική παρουσίαση 30%
Εάν, μετά το άνοιγμα των φακέλων των διαγωνιζομένων, διαπιστωθεί ότι ο
ίδιος σχεδιαστής έχει πάρει περισσότερα από ένα βραβεία, τότε του
απονέμεται το υψηλότερο σε βαθμολογία, του αφαιρούνται τα υπόλοιπα και τη
θέση τους καταλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα υπόλοιπα έργα.

Άρθρο 10

Ανακοίνωση Βραβευθέντος Έργου – Βραβεία

1. Μετά το πέρας της βαθμολόγησης και της τυχόν κλήρωσης των έργων, η
επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης και τον παραδίδει
προς την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τα στοιχεία των έργων
που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και των σχεδιαστών αυτού,
ανακηρύσσοντάς τα ως βραβευμένα.

2. Τα έπαθλα του διαγωνισμού έχουν ως εξής :
α. Έπαθλο της Α1 & Α2 υποκατηγορίας της κατηγορίας Α κατά το Άρθρο 1:
(1) Βραβείο τριών τάξεων (1ο
, 2ο
, 3ο) συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό
(2) Τιμητικός Έπαινος πέντε τάξεων
β. Έπαθλο της Β κατηγορίας κατά το Άρθρο 1:
(1) Τιμητικό Βραβείο
(2) Τιμητικός Έπαινος
3. Όλα τα διακριθέντα κατά την προηγούμενη παράγραφο σχέδια θα πρέπει
να κατασκευαστούν και να παρουσιαστούν στην Έκθεση KOSMIMA 2021.
4. Τα κατασκευασμένα έργα (φυλάσσονται από τους δημιουργούς τους) θα
προβάλλονται, σε ειδικές προθήκες, κατά τη διάρκεια της κάθε KOSMIMA,
για τα επόμενα 5 χρόνια (υπολογίζοντας, από τη χρονιά που βραβεύονται)
εφόσον τους ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.
5. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία του
Διαγωνισμού και τα αποτελέσματα αυτού από σχετικές ανακοινώσεις των
ΔΕΘ-HELEXPO και ΠΟΒΑΚΩ.
6. Ημεροχρονολογία αξιολόγησης ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή.
7. Η οργανωτική επιτροπή ορίζει την ημερομηνία της τελετής απονομής
βραβείων και επαίνων του διαγωνισμού.
8. Στην τελετή απονομής βραβείων και επαίνων θα προσκληθούν έγκαιρα όλοι
οι συμμετέχοντες.

Άρθρο 11

Αθλοθέτηση

1. Οι αθλοθέτες δύνανται να είναι :

Σύλλογοι μέλη της ΠΟΒΑΚΩ

Επιμελητηριακοί φορείς

Ιδρύματα, Μουσεία

Τοπικοί Φορείς

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
2. Οι αθλοθέτες εγκρίνονται από την οργανωτική επιτροπή

Άρθρο 12

Επιτροπή Αξιολόγησης

1.Η επιτροπή αξιολόγησης, απαρτίζεται από εκπροσώπους των παρακάτω
φορέων:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)

Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
2. Αποκλείονται από την επιτροπή αξιολόγησης πρόσωπα τα οποία έχουν
οποιαδήποτε σχέση με σχολές αργυροχρυσοχοΐας.
3. Ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής συγκροτεί την επιτροπή και ορίζει
τον Πρόεδρο αυτής.
4. Όπου στον παρόντα κανονισμό δεν ορίζεται διαφορετικά, σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 13

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι διαγωνιζόμενοι αποποιούνται ρητά των πνευματικών δικαιωμάτων τους επί
των έργων με τα οποία συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό και
παραιτούνται από κάθε αξίωσή τους για χρηματική ή και κάθε είδους
αποζημίωση, σχετική με τη χρήση και την προβολή των έργων τους από της
ΔΕΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ.
Τα έργα, είτε βραβευθούν είτε όχι, από και δια της – με οποιονδήποτε τρόπο –
υποβολής τους στον παρόντα διαγωνισμό, περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος
και επ’ αόριστον στην ιδιοκτησία των ΔΕΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ, οι οποίες
δικαιούται να κάνει χρήση αυτών κατά την κρίση της, ενώ οι διαγωνισθέντες δεν
δύνανται να τα αναζητήσουν.
Ενδεικτικώς: Οι ΔΕΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ δικαιούται να συμπεριλαμβάνουν
τα σχέδια και τα έργα του παρόντος διαγωνισμού σε εκδόσεις και εν γένει
δραστηριότητες προβολής αυτών και των σχετικών φορέων, να
χρησιμοποιούν και διαθέτουν αυτά ως αναμνηστικά αντικείμενα και να τα
παρουσιάζουν δημοσίως με οποιοδήποτε μέσο προβολής και δημοσιοποίησης.
Απαγορεύεται όμως στην ΔΕΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ να παραχωρήσουν
περαιτέρω τα σχέδια – έργα του διαγωνισμού σε παραγωγικές μονάδες για
παραγωγή εμπορεύσιμων ειδών και εν γένει για εμπορικούς / κερδοσκοπικούς
σκοπούς.

Άρθρο 14

Ακύρωση – Τροποποίηση – Αναβολή Διαγωνισμού

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης ή της
αναβολής του διαγωνισμού, χωρίς αιτιολογία, με τροποποίηση ή μη των όρων
και προδιαγραφών του παρόντος Κανονισμού, ακόμη και της ακύρωσης του
διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους διαγωνιζόμενους.

Κάθε τέτοια περίπτωση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΘ-
HELEXPO (www.helexpo.gr) και ΠΟΒΑΚΩ (www.povako.gr), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτή και οι τυχόν
νέοι όροι του Κανονισμού.

Άρθρο 15

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά,
που μπορεί να προκληθεί στα σχέδια από κάποια φυσική καταστροφή ή
απώλεια αυτών κατά τον χρόνο παράδοσης, έκθεσης και παραμονής τους
στον χώρο αποθήκευσης και αξιολόγησης.

Άρθρο 16

Γνωστοποίηση

& Ρητή Αποδοχή των Όρων του Παρόντος Κανονισμού
Με την συμμετοχή του ο κάθε διαγωνιζόμενος, είτε μεμονωμένος είτε σε ομάδα,
θεωρείται ότι έχει κατανοήσει και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού.
Η υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό, δια της – με
οποιονδήποτε τρόπο – αποστολής του σχεδίου – έργου εκ μέρους του
διαγωνιζόμενου, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
παρόντος Κανονισμού.
Ο παρών Κανονισμός Διαγωνισμού, συντάχθηκε σε 15 (δεκαπέντε) σελίδες
συμπεριλαμβανομένων δύο υποδείγματα Α και Β, σε έξι όμοια αντίτυπα και
υπογράφηκε από τους παρακάτω.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

Για την ΠΟΒΑΚΩ Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Για την ΣΧΑΘ Σταμάτης Μαρίνης

Για τον ΣΚΩΘ Μαρία Ζιούτα

Για τον ΣΑΑ Μαριαλένα Λεονταράκη

Για την ΔΕΘ-HELEXPO Βίκυ Δαλκράνη

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Α1 / Α2 Β
(Θα επισυνάπτεται μαζί με όλα τα στοιχεία, στο σφραγισμένο
επικολλημένο φάκελο στην πίσω όψη του σχεδίου)

ΟΝΟΜΑ : ________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
:

________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
EMAIL : ________________________________________

ΠΡΟΣ :
ΔΕΘ-HELEXPO

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

με τίτλο:

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»
Με την παρούσα αίτησή μου, συνυποβάλλω το σχέδιο μου και όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτού, προκειμένου να
λάβω μέρος στον 33o Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου
Κοσμήματος, τον οποίο διοργανώνουν η ΔΕΘ-HELEXPO & η ΠΟΒΑΚΩ,

δηλώνοντας ότι :

Α. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους του Κανονισμού
του Διαγωνισμού αυτού.
Β. Το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε από εμένα προσωπικά.
ΜΕ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος.
(ο αιτών επιλέγει με √ την αντίστοιχη περίπτωση εντός του πλαισίου).
Με τιμή,

(τόπος, ημερομηνία & υπογραφή αιτούντος)

14

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Α1 / Α2 Β
(Θα επισυνάπτεται μαζί με όλα τα στοιχεία, στο σφραγισμένο
επικολλημένο φάκελο στην πίσω όψη του σχεδίου)

ΟΝΟΜΑ : ________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
:
________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ________________________________________
EMAIL : ________________________________________
ΟΝΟΜΑ : ________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
:
________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ________________________________________
EMAIL : ________________________________________

ΠΡΟΣ :
ΔΕΘ-HELEXPO

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

με τίτλο:

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»
Με την παρούσα αίτησή μας, συνυποβάλλουμε το σχέδιο μας και όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτού, προκειμένου να
λάβουμε ως ομάδα μέρος στον 33o Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης
Σχεδίου Κοσμήματος, τον οποίο διοργανώνουν η ΔΕΘ-HELEXPO & η

ΠΟΒΑΚΩ, δηλώνοντας ότι :

Α. Έχουμε λάβει γνώση και αποδεχόμαστε όλους τους όρους του
Κανονισμού του Διαγωνισμού αυτού και
Β. Το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε από εμάς, ως ομάδα, με ίση
συμμετοχή στην όλη προσπάθεια και στο αποτέλεσμα αυτού,

15

ΜΕ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
(οι αιτούντες επιλέγουν με √ την αντίστοιχη περίπτωση εντός του πλαισίου)

Με τιμή,

1) 2)

(τόπος, ημερομηνία & υπογραφές
αιτούντων)

(τόπος, ημερομηνία & υπογραφές αιτούντων)

 

 

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?