Σήμερα οι ρύθμισες των κόκκινων δανείων είναι προαιρετικές και υπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. Το άβατο αυτό όμως καταρρίφτηκε μετά από την παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών που πάτησε στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και άλλαξε του κανόνες του «παιχνιδιού». Οι ρυθμισες δανείων καθίστανται – εν μέρη – υποχρεωτικές και πλέον δημιουργείται ένα νέο δεδομένο στις σχέσεις των τραπεζών με τους πελάτες τους!

Συγκεκριμένα, για τα κόκκινα δάνεια που εντάχτηκαν στο «Γέφυρα 2» οι τράπεζες υποχρεώνονται να προχωρήσουν στις εξής ρυθμίσεις:

1. Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότηση) και

2. Να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής, ή/και
διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και
διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής άξιας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ), ή/και
επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής,

3. Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο Πρόγραμμα ορίζεται ρητά ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, 41.847 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 και η πρώτη δόση του προγράμματος θα καταβληθεί έως το τέλος Ιουνίου, και θα περιλαμβάνει τόσο τον μήνα Ιούνιο όσο και τον μήνα Μάιο.

Η διαδικασία ρύθμισης των κόκκινων δανείων

Εφόσον στο δάνειο (που εντάσσεται στο «Γέφυρα 2») υπάρχει μη εξυπηρετούμενη οφειλή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018, για να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, η τράπεζα προχωρά υποχρεωτικά στην αναδιάρθρωση της οφειλής, έπειτα από συμφωνία της με τον οφειλέτη Η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη αμελλητί προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρμοστέες. Στην περίπτωση αυτή, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεισφορά του Δημοσίου, όπως και για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, ο χρηματοδοτικός φορέας πρέπει να εξασφαλίσει για την αναδιάρθρωση τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συμβατικώς προβλεπόμενου ως ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να επιλεξει ανάμεσα σε μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, όπως ενδεικτικά:

α) μείωση επιτοκίου ρύθμισης ή/και

β) διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/ και

γ) διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου, ή/και

δ) επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ή/και

ε) κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο.

Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου. Προκειμένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός 15 ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός 15 ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3 μηνών και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?