«Παγώνει» για 30 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Απριλίου σύμφωνα με την διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Το μέτρο ισχύει για επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή ή έχουν πληγεί από την πανδημία. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του μέτρου θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερου του 40% σε σχέση με τζίρο του αντίστοιχου διαστήματος του 2020.

Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 για να ενταχθούν στο μέτρο αρκεί να έχουν δραστηριότητα που εμπίπτει στις λίστες των ΚΑΔ που θα καθοριστούν με απόφαση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος.

Αναδρομική ισχύς

Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίμπτουν στην παρούσα για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 60 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 60 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Για τους κομιστές αξιογράφων παρατείνονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021 οι προθεσμίες καταβολής:

– των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1-3-2021 έως 31-3-2021, καθώς

– Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31-3-2021 και την 30-4- 2021.

– Οι προθεσμίες των 75 ημερών οι οποίες παρατάθηκαν κατά 45 ημέρες παρατείνονται κατά επιπλέον 30 ημέρες.

– Οι προθεσμίες των 75 ημερών παρατείνονται κατά 30 ημέρες.

– Αξιόγραφα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 60 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 60 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?