Αθήνα, 10/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 674/2023

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. 01/2023/ΠΟΒΑΚΩ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχοντας αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ , εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. 4974/1089/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ) απόφαση ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ: 5035167, στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και την με την αρ. πρωτ. 2798/Β3/646/11.5.2021 (ΑΔΑ: 9Ν4046ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης, την με αρ. πρωτ. 6801/05.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΑ846ΜΤΛΡ-7ΣΡ) 2η τροποποίηση αυτής και την με αρ. Πρωτ. 4141/27.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΛΑΗ-ΧΓ5) 3η τροποποίηση αυτής
  2. Την υπ’ αριθμ 01/2023/ΠΟΒΑΚΩ 2η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035167, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  3. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  1. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 08.08.2023

Δημοσιοποιεί

  1. τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελουμένων
  2. τον Πίνακα μη επιλέξιμων /απορριφθέντων αιτήσεων και
  3. Τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων, ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια (για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου)

Οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες που περιλαμβάνονται στους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια (για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου) αποτελούν και το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τη 2η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΚΩ: https://povako.gr/ ήτοι έως τις 18/08/2023 και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: povako.espa@gmail.com, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αντί των (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων (όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 2η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. Πίνακας Δυνητικά Ωφελούμενων
  2. Πίνακας μη επιλέξιμων /απορριφθέντων αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων
  3. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων, ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?