Αθήνα, 30/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 77/2023

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΠΟΒΑΚΩ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχοντας αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ , εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. 4974/1089/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ) απόφαση ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ: 5035167, στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και με την αρ. πρωτ.  2798/Β3/646/11.5.2021 (ΑΔΑ: 9Ν4046ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης και με την αρ. πρωτ. 6801/05.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΑ846ΜΤΛΡ-7ΣΡ) 2η τροποποίηση αυτής
  2. Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΠΟΒΑΚΩ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035167, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  3. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  4. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 12.01.2023
  5. Το από 23.01.2023 Πρακτικό Ενσρτάσεων
  6. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 24.01.2023
  7. Την από 28.01.2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ για την Εγκριση των υπ’ αριθμ. 1/12.01.2023 και 2/24.01.2023 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και του από 23.01.2023 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Marketing, Εξαγωγών και Μηχανογράφησης» με Κωδικό MIS 5035167, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020 και δημοσιοποίηση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΚΩ

Δημοσιοποιεί

Τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων, ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια

Οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια αποτελούν και το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης.

 

Συνημμένα αναρτώνται:

Υποέργο 2: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,  Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα)

Υποέργο 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση, εκτός Στερεάς Ελλάδας: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά)

Υποέργο 4: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική)

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?