οδήματα και την κλήση περί των 20.000 με μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών, η φορολογική διοίκηση ξεκινά μία δεύτερη επίσης μεγάλη διασταύρωση σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Στο στόχαστρο θα βρεθούν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ελεγχόμενων, δηλώνει ιδιαίτερα υψηλά ακαθάριστα έσοδα και πολύ μικρά καθαρά κέρδη. Η δεύτερη κατηγορία δηλώνει ζημιές για τρεις και περισσότερες συνεχόμενες χρήσεις.
Για παράδειγμα θα ελεγχθούν περιπτώσεις με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και καθαρών κερδών μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Επίσης στο στόχαστρο θα βρεθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δηλώνουν για περισσότερες από τρεις χρήσεις ζημιές. Υπολογίζεται ότι περίπου 120.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν δηλώσει για πέντε χρήσεις ζημιές.
Για αυτούς θα χρησιμοποιηθούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος.
Ειδικότερα οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου ενεργοποιούνται:
όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων
όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων
όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.
όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Οικονομικών, από τις 19.131 μονοπρόσωπες εταιρίες που έχουν κάνει έναρξη πριν το 2019 και έχουν υποβάλει και για τα 5 φορολογικά έτη (2018 έως 2022) δήλωση φόρου εισοδήματος -έντυπο Ν, οι 6.970 δηλώνουν για αυτά τα συνεχόμενα 5 έτη μηδενικά κέρδη ή ζημιές.
Επίσης, από τους 612.413 επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη πριν το 2019 και έχουν υποβάλει και για τα 5 φορολογικά έτη (2018 έως 2022) δήλωση φόρου οι 170.338 δηλώνουν για αυτά τα συνεχόμενα έτη μηδενικά κέρδη ή ζημιές.
Τα στοιχεία αυτά που έχουν στη διάθεση τους οι ελεγκτές των εφοριών θα αξιοποιηθούν το προσεχές διάστημα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Με τη διαδικασία αυτή η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
της αρχής των αναλογιών,
της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,
της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,
της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Τεχνική της αρχής των αναλογιών
Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού κέρδους. Κατόπιν επαλήθευσης του κόστους πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή και από τρίτες πηγές, προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο εφαρμοζόμενο στο κόστος πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου.
Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου
Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και τις δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά τότε αυτή θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και η οποία θα πρέπει να αιτιολογηθεί από τον φορολογούμενο για να μην φορολογηθεί.
Τεχνική της καθαρής θέσης
Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου (ενεργητικό και παθητικό ανά έτος) και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα. Στην περίπτωση που η διαφορά αυτή ενεργητικού- παθητικού δεν αιτιολογείται, τότε θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και υπόκειται σε φορολόγηση.
Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά
Προσδιορίζει το εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του φορολογούμενου. Συγκεκριμένα αναλύονται οι συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς καθώς και οι αγορές και οι δαπάνες με μετρητά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο και προσδιορίζονται τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές.
Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?